Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kristinas Šēfneres vieslekcija: studentu iespaidi
Linda Sirmā, Zane Vilciņa, Renāte Novohotjko, Inese Stūre
19.05.2016

10. maijā ar vieslekciju "Researching News Translation" Latvijas Universitātē viesojās Astonas Universitātes (Lielbritānija) profesore, tulkojumzinātniece un vairāku grāmatu un rakstu autore Kristina Šēfnere

2016. gada 10. maijā Kristīna Šēfnere uzstājās ar vieslekciju par ziņu tulkošanu. Uzsvars tika likts uz politisko tekstu tulkošanu, runājot par kontekstu un rekontekstualizēšanas paņēmieniem. Viņa minēja arī izmaiņas, kurām pakļauts oriģinālais teksts, kad nonāk masu medijos.

Vieslektore sniedza vairākus interesantus piemērus jau pieminētajām izmaiņām – informācijas atlasīšana un izlaišana, sintakses adaptācija, informācijas sakārtošana, uzbūve un secība. Galvenā uzmanība jāpievērš tam, kādam mērķim, vērtībām un interesēm šīs izmaiņas nepieciešamas.

Nobeigumā viņa uzsvēra, ka ziņu tulkošana ir salīdzinoši jauna discpilīna, un paši žurnālisti neuztver savu darbību kā tulkošanu, lai arī tik tiešām tulko ziņas no vienas valodas citā.

Lekcijas video ieraksts pieejams šeit

Fotogalerija pieejama šeit

On 10 May 2016, Christina Schaeffner guest lectured on researching news translation at the University of Latvia. The scholar mainly focused on the translation of political texts, speaking about context, recontextualization and its strategies. She also mentioned the transformations original texts undergo when being reported in mass media.

Christina Schaeffner presented several interesting examples regarding these transformations such as omission and selection of information, syntactic adaptations, information arrangement, structure and sequence. It was highlighted that the transformations depend on goals, values, interests and alike.

In conclusion, the lecturer stated that news translation is a relatively new discipline and journalists do not perceive their texts as translations, even though they translate news from one language into another.

Video of the lecture is available here