Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi

Programmas stratēģiskos mērķus un galvenos uzdevumus nosaka otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts (LR MK 26.08.2014. noteikumi Nr. 512) un Tulkotāja profesijas standarts (2.pielikums Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.461).

Programmas mērķi:

Balstoties uz šajos standartos noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, programmas „Rakstiskā tulkošana” mērķis ir attīstīt un nostiprināt studentiem profesijas standartam atbilstošas teorētiskās zināšanas un nepieciešamās iemaņas rakstiskās tulkošanas darbam Latvijas un ES mērogā; intensificēt tulkotāju sagatavošanu Latvijas Universitātē, kāpinot studējošo skaitu; un turpināt palielināt darba valodu skaitu.

Lai strādātu ES institūcijās par tulkotāju, izvirzīta prasība zināt vismaz divas svešvalodas. Ievērojot šo nosacījumu, programma paredz dažādas valodu kombinācijas.

Uzdevumi:

  • Izveidot studentiem tulkotāja profesijā nepieciešamās kompetences un prasmes:
    • attīstīt tulkošanai nepieciešamo teorētisko zināšanu bāzi (tai skaitā profesionālo ētiku,
    • attīstīt terminoloģijas, terminogrāfijas zināšanas, prasmes darbā ar datorizētās tulkošanas rīkiem (t.sk. iepazīstinot studentu ar Latvijas, Eiropas un pasaules tirgus prasībām tulkotājiem un veidot viņu prasmes tulkošanas projektu vadībā, attīstīt dažādu tekstu tulkošanas iemaņas, galveno uzsvaru liekot uz juridiskajiem, politiskajiem un ekonomikas tekstiem), .
  • Izveidot elastīgu, ES vadlīnijām tulkošanā atbilstošu programmu, stimulējot studentu radošo domāšanu un patstāvīgo mācīšanos, kā arī veicinot viņu vēlēšanos turpināt mācības doktorantūrā. .

Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti

Plānotais rezultāts ir augstas kvalifikācijas tulkotājs ar padziļinātām apakšprogrammu valodu kultūras zināšanām un nepieciešamajām kompetencēm translatoloģijā (kuras atbilst translatoloģijas jaunākajiem atklājumiem un nodrošina pamatu radošai domāšanai un/vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu (kulturoloģijas, translatoloģijas u.c.) saskarē.) Teicama  latviešu valodas prasme un izjūta.

Prasmes. Viņš spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificētas profesionālas funkcijas, proti, atkarībā no izraudzītās studiju apakšprogrammas:

  •  dažādas sarežģītības pakāpes tekstu tulkojumu vismaz no vienas valodas latviešu valodā un pretējā virzienā;
  • dažādas sarežģītības pakāpes tekstu tulkojumu no divām valodām latviešu valodā;
  • dažādas sarežģītības pakāpes tekstu tulkojumu no divām valodām krievu valodā.

Spēj variēt latviešu valodas stilus, reģistrus.       

Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem translatoloģijas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, sadarbojoties ar klientiem un kolēģiem tulkošanas projektā, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas tulkotāja profesijā, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas.

Kompetences. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi, izmantojot nepieciešamās informācijas ieguves metodes; spēj atrast nepieciešamos avotus. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā (t. sk. veidot jaunus terminus latviešu valodā), pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.